ما که اطفال این دبستانیم
اعراب فریبم دادند
برج موریانه را به دستان پر پینه خویش بر ایشان درگشودم
مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند
ا . بامداد

نشریه نشنال جئوگرافیک نام بی محتوا و ساختگی خلیج عربی را پس گرفت . این اقدام به دنبال یک حرکت مردمی و با ارسال هزاران نامه و شکایت به دفتر نشریه مذکور ، همچنین طرح بمباران گوگلی و تقلیل اعتبار آن نشریه در مجامع بین المللی صورت پذیرفت .
گفتنی است که نقش کمرنگ حکومت ایران در پیگیری مساله کمابیش دیده می شد . هرچند آصفی - سخنگوی بی آزرم وزارت امورخارجه – سعی کرد این پیروزی را به نفع دولت مصادره کند، حتی تحلیل خارجیها(نظیر مقاله روزنامه تایمز) نقش حرکت ملی ایرانیان را در این امر به عنوان عامل اصلی قلمداد کرد . بدیهی است که منظور از ایرانی ، کسانی نیستند که در ایران زندگی کرده ، به زبان پارسی سخن می گویند اما رو به قبله های دیگر دارندشایسته بود ارباب قلم توجه بیشتری به این مساله می نمودند و اینجا که می شود با نوشتن ، میلیونها دلار پول و رشوه کشورهای مفتخوار و فرصت طلب عربی را به دریا ریخت ، عنایت درخوری می نمودند
سید علی صالحی - شاعر و عضو کانون نویسندگان - جزو انگشت شمارانی از نامداران عرصه ادب بود که در این واقعه از خود واکنش نشان داد .
دعوا بر سر نژاد نیست اما تمامیت ا رضی ایران را نمی توان ناديده انگاشت.

سخن از صالحی رفت ، به یاد پیام زیبایی افتادم که او در غروب شاملو - بزرگترین شاعر روزگار ما – برای ایرانیان خارج از کشور فرستادگفتار امروز را با کلامی از بامداد آغاز کردم ، خوش دارم در پایان ، این پيام زیبا و غم انگیزصالحی را ازاينجا بشنوید.

لندن – اول ژانویه 2005