امپراتوری فراموش شده

نامش را گذاشته اند " امپراتوری فراموش شده" . بعد از قریب دو هزار و پانصد سال هنوز با تمام عظمتش ، قامت برافراشته پیش چشم مردم دنیا. نمی توانی جلوی سرستونهای مهیبش بایستی و بدنت نلرزد. ستونهایی به سنگینی قرنها و گردآلود تاریخ هزاران ساله. یک حس عجیبی در تو موج می زند و دلت می خواهد به همۀ آن بازدید کنندگان خارجی بگویی که ایرانی هستی.

امروز لندن شاهد یکی از بزرگترین شگفتیهای تاریخ بشر است ؛ امپراتوری ایرانموزۀ بریتانیا میزبان اشیاء ذی قیمت و شگفت آوری است که از مکانهای دیگر از جمله موزۀ ملی ایران و موزۀ لوور پاریس به آنجا انتقال داده شده اند. مقالات زیادی این روزها در نشریات معتبر انگلستان نظیر فایننشال تایمز ، پیرامون این نمایشگاه نوشته می شود بروشورهای بسیار شکیل و زیبایی چاپ و در شهر پخش شده است.

این نمایشگاه تا ماه ژانویه ادامه خواهد داشت و در ضمن با نمایش فیلم و جلسات سخنرانی درباره ایران باستان همراه خواهد بودگفته می شود که تا به حال چنین نمایشگاه عظیمی از ایران باستان در هیچ مکانی برپا نشده بوددر معرفی نامۀ این نمایشگاه ، این جملات به چشم می خورد : " بزرگترین امپراتوری روی زمین" ،" صاحب بزرگترین پادشاهان" و "به وسعت سه میلیون مایل مربع ".
دوست انگلیسی ام می گوید: هرگز تا به حال ایران را این گونه ندیده بودماز خبرهایی که این طرف و آن طرف می شنوم ، پیداست که حسابی دهان بازدید کنندگان را باز گذاشتهالبته می دانیم که همزمان در ایران ، سد سیوند در آستانۀ بهره برداری است که کل پاسارگاد و مقبرۀ کورش کبیر را به زیر آب خواهد برد. مقبرۀ امپراتور را.
ناگفته نماند که این طرح شوم که افتخار تاسیسش نصيب دولت جدید شده ، در زمان الدنگ قبلی طراحی و اجراشد.
پیشنهاد می کنم هر که می تواند، برود و ببیند امپراتوری فراموش شده و شکوه از دست رفته را.
جاوید ایران