من زنبیلی ندارم!

هنوز هوا روشن نیست

دختران
زنبیل به دست
به زیتون زاران می روند

باد
مه صبحگاهی را
در هوا می پراکند

دانه های زیتون
زیر علفهای خیس پنهان شده اند

دختران
بر علفها و خاک
دست می کشند

وای ! من زنبیلی ندارم!

عنقریب ، خورشید بی رمق پاییزی
دانه های زیتون
دختران جوان
زنبیل ها
و مرا
افشا خواهند کرد!

حافظ موسوی