گنه کرد در بلخ آهنگری ...
پولش را از شکم مردم ایران میزنند و به حزب الله لبنان می دهند. حسن نصرالله نادان دو تا سرباز دون پایۀ اسرائیلی را به گروگان می گیرد. اسرائیل برای تلافی مردم عادی و بی گناه فلسطین و جنوب لبنان را قتل عام می کند.
لطفا پیدا کنید پرتقال فروش را!