ابراهیم شیپورچی ملقب به نبوی
مقالۀ هفتۀ پیش دکتر اسماعیل نوری علا فوق العاده بود. جمله ای را از ابراهیم نبوی دستمایه قرار داده بود تا عقدۀ دل وا گشاید.
ابراهیم در مقاله ای پس از اعدام صدام مدعی شده بود که صدام آخرین بازماندۀ دیکتاتورهای خاورمیانه بوده. در حقیقت تلاش کرده بود بدین وسیله الباقی دیکتاتورها را از اتهام دیکتاتور بودن مبرا کند. اجرش با همان حضرات دیکتاتور!
در پاسخ مقالۀ استدلالی و منطقی دکتر نوری علا نیز چند خطی هزل پرتاب کرده بود که علنا نشان می داد چه مایه چنته اش خالی است و مانند هر انسان بی منطق مهمل پرانی ، در تنگنای قافیه خود را به کوچه علی چپ می زند.
یک نفر این میان پیدا نشد به او بگوید که آدم ناحسابی ! دوری و نزدیکی به ایران معیار سنجش صحت و سقم یک تحلیل سیاسی نیست . اگر هم باشد این را باید به تو گفت که علیرغم سالها زندگی کردن در ایران هنوز نمی دانی آنجا چه خبر است. حضرت آقا ! تو تنهایی که در ایران زندگی نمی کردی، قریب هفتاد میلیون آدم ریز و درشت آنجا زندگی می کنند آنوقت تو می خواهی در روز روشن ... .
نه! تو صدام را آخرین دیکتاتور نمی دانی. این حرف را از سر آگاهی و با تعمد می زنی. این سخنی است از سر وقاحت و بی چشم و رویی.

ابراهیم! تو می خواهی بگویی که هنوز فرق میان دیکتاتوری و دموکراسی را نمی فهمی؟ تو تصور می کنی که مثلا الدنگی مثل بشار اسد مظهر دموکراسی است؟ تو فکر می کنی که در یک کشور دموکرات نویسندگان و فرهیختگانش را سوار اتوبوس می کنند که نه حتی یکی یکی ، بلکه همه را یکجا هلاک کنند؟
تو خیال می کنی در یک کشور دموکرات ادیبی سالخورده را با شیاف پتاسیم می کشند؟ یا شاید گمان می کنی که زندانی کردن آدمی به جرم بالا بردن پیراهن خونین دوستش از مصادیق دموکراسی است.
تو می پنداری که در یک کشور دموکراتیک کاندیداهای انتخابات را دستچین می کنند؟
خیلی پرتی ابراهیم !
به نظر تو ، ارتباط بین دموکراسی و بستن شانزده روزنامه در یک روز چیست؟ از دید تو آیا می توان دیکتاتور نبود و سایتهای اینترنتی (از جمله سایت خود تو) را فیلتر کرد و چهار تا وبلاگ نویس یک لا قبا را به چهارمیخ کشید؟
تو گمان می کنی از فرط آزادی و دموکراسی است که کثیری از قشر متوسط و بالای جامعه (از لحاظ فرهنگی) از کشور متواری شده اند؟

ابراهیم ! بی مرام گستاخ !
تو اینها را می دانی. من تردید ندارم که می دانی چرا که خیلیهایش مواد خام طنزهای بی مایه ات هستند. تو خودت اساسا انکار حرفی هستی که می زنی از آنجا که به خودت هم اجازه نمی دهند پرت و پلاهای روزانه ات را در ایران به چاپ بسپاری. این چگونه دموکراسی است؟

من البته با پاره ای از حرفهایت موافقم. مثلا آنجا از فرق میان صدام و خاتمی سخن رانده بودی. بله ! صدام با خاتمی فرقها دارد. از جمله آنکه بچه یتیم کوچه های تکریت ، صدام یزید کافرعفلقی خونخوار، آنقدر شرف و مردانگی در وجودش یافت می شد که خود را آنگونه بنمایاند که هست. تو کجا سراغ داری که صدام وعده و وعید داده باشد، بیست میلیون رأی از مردم گرفته باشد و در جواب دهان گشادش را باز کرده باشد و به جای وفا به عهد، لبخند تحویل مردم داده باشد؟
این تنها یک نمونه از تفاوتهای ارباب تو ، خائن الدوله خاتمی، با صدام ملعون معدوم است.

ابراهیم ! مرد بی خرد!
می خواهم از تو بپرسم که مردم ایران چه بدهی به تو و همپالگیهایت دارند که از هر فرصتی برای نیش و کنایه زدن به آنها سود می جویی؟
اگر مردم رأی ندادند و احمدی نژاد سرکار آمد، این نتیجه به باد دادن امیدها و آرزوها ، به سخره گرفتن رأیشان و لبخند تحویلشان دادن است. به قول استاد بابک احمدی ، دولت احمدی نژاد زاییدۀ دولت خاتمی است.
تو اگر حتی به قدر جوی با مفهوم غیرت و شرافت آشنا بودی ، نیش قلمت را متوجه آن سید خندان می کردی که بهترین فرصت تاریخی را به لجن کشید. از در بزرگ تاریخ وارد شد و از چاهک مستراحش خارج. مراسم شانزدهم آذر سال اول ریاست جمهوریش را با سال آخر که در دانشگاه هو اش کردند، مقایسه کن.
اما تو و قلم بمزدان همذاتت ، نظیر مسعود بهنود، نعل وارونه می زنید. به مردم متلک پرانی می کنید. شما طلبکارانه و با وقاحتی که خاص شماست انتظار داشتید که مردم به جای هشت سال ، تا هشتاد و شاید هم هشتصد سال پیاپی وقاحت پیشگان مشارکتی و عوام فریبان دوم خردادی را بر سریر قدرت نگاه دارند.

نه ابراهیم ! ابراهیم کوته فکر! تاریخ از این فرصتهای طلایی مجدد به کسی نمی دهد. سیاست تیله بازی نیست که اگر باختی دوباره بازی را از نو شروع کنی بدون اینکه چیزی را از دست داده باشی.

اما مشکل تو ندانستن نیست. ما به دزدان با چراغ هم عادت کرده ایم. مشکل تو آن است که آنقدر به خود غره شده ای که خودت را برفراز ابرها می بینی. تو یک طنزنویس درجه سه هستی (با ارفاق) که تنها با کنایه آمیز کردن اخباری که از رسانه ها جمع آوری می کنی ، سعی در بوجود آوردن طنز داری. یک زمانی نوشته هایت جذاب بود. نه اینکه چیز خارق العاده ای باشد ، بلکه چون همسو با مردم گام می زدی کلامت به دل می نشست. اما از وقتی که خودت را لجن مال انتخابات کردی ، خنده دارترین جمله ات هم کمینه لبخندی به لب نمی نشاند.
تو طنز نویسی را با هرزه درایی و پتیارگی اشتباه گرفته ای.

اساسا تو معنای کلمۀ "فرق" را هم نمی دانی. مثلا فرق خود تو با مردک کم دانش نادانی چون داریوش سجادی چیست؟ جز این است که هردو ماتحت یک لندهور را آب می کشید؟ گیرم که تو با شلنگ و او با آفتابه.
فرق دو تا دیکتاتور هم می تواند در شیوۀ عملکردشان باشد نه قیافه شان. آیا درک این موضوع برای تو اینقدر دشوار است؟
به عنوان مثال فرق تو با سردبیر کیهان چیست؟ هر دو سعی می کنید که تنور انتخابات را داغ کنید که دیگری بیاید نانش را بچسباند و برود.

ابراهیم خوش خیال!
آن رژیم شیپورچی هایی بهتر از تو ، آدم شیرین عقل ، برای معرکه گردانی انتخاباتش دارد ، تو چرا زور زیادی می زنی و پستان به تنور می چسبانی؟
تو حداکثر می توانی جلوی صندوقهای رأی از خودت شیرین کاری در بیاوری که حوصلۀ رأی دهندگان سر نرود.
تو را چه شده که خود را وزنه ای در سیاست حساب می کنی و بر این گمانی که مردم به حرف تو برای اثبات مشروعیت نظام به جهانیان ، پای صندوق می روند؟

ابراهیم ! ابراهیم خود بزرگ بین !
باور کن گاهی بهتر است آدم سکوت کند. چرا فکر می کنی که حتما باید بر سر هر موضوع سیاسی موضع گیری کنی؟ تو لیدر حزبی یا مفسر سیاسی؟
اینقدر به خودت زحمت نده. به جای این کار برو بنشین مشق طنز نویسی کن.

ابراهیم بی کار!
تو خیال کرده ای که اگر مثلا نویسندۀ بزرگی مثل دکتر جواد مجابی آثار متعدد از خود بر جای می گذارد، تو هم می توانی کیلو کیلو مطلب بیرون بدهی؟ البته که می توانی ولی نوشته های تولید انبوه تو روز به روز بی مایه تر و ملال آورتر می شوند. تو از یک طنز نویس میان مایه به یک صفحه سیاه کن تبدیل شده ای.
به جای خروار خروار نوشتۀ بی حاصل که بعد هم آنها را جمع کرده ، کتاب می کنی و با استفاده از پروسۀ حقیر کتاب سازی به جای کتاب نویسی ، به تعداد آثار کم عمقت می افزایی ، بنشین و چند دقیقه تأمل کن.
برنامه های استندآپ کمدی تو گرته برداری بسیار ضعیفی از کارهای هادی خرسندی است. تو چیزی از آن خودت نداری. اینقدر باد نکن!

ابراهیم ! بی شرم نا درویش!
جملۀ کثیف تو که صدام را آخرین دیکتاتور خوانده بود ، توهین سنگینی بود به تمام آنهایی که در این گسترۀ خاورمیانه به جرم ابراز عقیده زیر شکنجه رفتند یا جان باختند.
تو چطور به خودت اجازه می دهی که خون زهرا کاظمی را لگدمال کنی؟
ابراهیم! متأسفانه نه صدام آخرین دیکتاتور بود و نه تو آخرین ابلهی هستی که چنین می پنداری.
من اگرجای تو بودم جلوی آینه می ایستادم ، در چشمهای خودم زل می زدم و دو تا تف غلیظ به صورت خودم پرتاب می کردم.

این یک پیشنهاد است ؛ تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال.

کابوس نگار اقلیمی
68 Comments:
Anonymous ناشناس said...
سلام
جه نوشته وحشتناكي. اين شيوه نوشتن خيلي دافعه دارد.

Anonymous reza said...
what the fuck? you idiot !

Anonymous ناشناس said...
baba kheili biadab hasti
kosesher ham ziyad neveshti
daret ro bezar ;)

Anonymous Rouzbeh said...
man az hichkas defa nemikonam va tarafdare kasi ham nistam. amma nemishod ba adabiate moadabane tari naghd kard? chera adabiate enteghade Irani az fahashi joda napazir be nazar miad?
rooye sohbatam ham ba shoma nevisandeye mohtarame ham ba nevisandeye commente ghabli

Anonymous ناشناس said...
بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم
به نظر خیلی عقده ای می آیید. کمی خود را کنترل کنید برای سلامتی تان بهتر است.

Anonymous ناشناس said...
خيلي خوشحالم كه شما قدرتي نداريد وگرنه موجود بسيار خطرناكي مي‌شديد

Anonymous ناشناس said...
Are you OK?

Anonymous ناشناس said...
bogh zadan mamno !

Anonymous ناشناس said...
fek konam in comment balaee ha be andazeye kafi behet ridan. man dige nemirinam behet, bash ta omooratet begzareh aghaye kherad band.

Anonymous ناشناس said...
Nevisandeye aziz, man shomaro ba in esm nemishnasam, vali ghablan shoma emam jomeye mohtaram Orumieh naboodi???
Behtarin defae az Ebrahim Nabavi dar in chand saal bood!!!!

Anonymous ناشناس said...
یک مشت بچه لوس ننر که اسم خودشان را بلد نیستند بنویسند و از صبح تا شب در مورد اینکه کی توالت رفتند و چه لباسی خریدند، ذرت پرتاب می کنند، در اینترنت جمع شوند و برای نجات وطن یواشکی و با نام مستعار کلیک کنند

مثل اینکه نبوی درباره بلاگرها درست گفته. کابوس نگار اقلیمی هم شد اسم؟ اسم نبوی رو از نوشته ت حذف کن ببین دونفر حاضرن تا ته شو بخونن. این نوشته داره اعتبارشو از اسم نبوی میگیره و بعد به اش فحش میده. مثل نوشت های روزنامه کیهان میمونه

Blogger massod said...
آقا با اجازه دوستان با ادب ٫ عرض شود که من هم يکی از آن عقده ای ها هستم و خيلی از نوشته ات حال کردم. بالاخره يکی با غيرت پيدا شد که جواب آن ابلهی ابراهيم را بدهد. باز هم دمت گرم و سرت خوش باد رفیق!

Anonymous Alireza said...
خیلی فوق العاده بود! چرا همیشه باید تعارف کنیم با همدیگر. من مقاله هر دو رو خوندم. به نظرم ابراهیم نبوی خودش رو ضایع کرد و شدیدا کم آورد.

مثل همیشه، وقتی این آدما هیچ چیزی برای گفتن ندارن برای اینکه دل آدمهای ابلهی مثل تمام annonymous های بالا رو خوش کنند و خودشون رو محق جلوه بدن، به جای استدلال یا پوزش از توهینشون، از یک ابزار احمقانه و نخ نما استفاده میکنن: "شما ایرانی هایی که نمی دونین تو ایران چه خبره!"

به قول این نویسنده، مگه این همه گاو و گوسفند و گرگ که تو همه جوامع از جمله کشور ما زندگی میکنن و اسم خیابون ها رو بلدن، فقط حق صحبت کردن دارن؟

نه آقای نبوی، شما خوب میدونین که با ارزش ترین ایرانی ها که واقعا در بالاترین رتبه های تحقیقاتی، علمی، و مدیریتی هستن، همگی تو کشور های پیشرفته زندگی میکنن و اصلا حتی حاظر نمیشن که سرشون رو سر یه آدم خائنی مثل تو و مسعود بهنود بزارن.

به نظر من حتی آقای دکتر نوری علا نباید جوابی به این ابله میداد. بگذارید تمام حکومت و قشر احمق قلم به مزد با هم یکپارچه بشن. اینطوری حد اقل بعد از سی سال دیگه یک قشری بار میاد که دیگه به این راحتی حاضر نمیشه به پوپولیست ها میدون بده!

بکشید ای جماعت ابله ها! برید بازم به خاتمی ها و احمدی نژاد هاو رفسنجانی ها رای بدید!

Anonymous ناشناس said...
ehtiaj beh ravan darmni dari, htman boro pishe ye ravankave khoob ta halet badtar az in nashodeh

Anonymous رهگذر said...
طبق معمول خودت تبليغ چي نوشته ات توي شايت صبحانه شدي.
يك كم فحش خوار مادر اضافه مي كردي سبكتر نمي شدي؟
آخه كه چي؟ اين نقد است يا فحشنامه يا از روي بغض و حسد نوشته شده؟
بهر حال نظرت را گفتي هرقدر مفت باشند! ما هم با همه نظرات نبوي موافق نيستم اما لااقل ادب و شعور و پختگي را رعايت مي كند! شريعتمداري كم كم بايد از كيهان باز نشسته شود. يك كم كرامت را عوض كني با اين ادبيات مي تواني جايگزينش شوي عمو جان!
didam delat nayamad publish koni goftam yadavari mojadad konam!!!

Anonymous عليرضا said...
دقيقا مثل همسر آقاي الهام (خانم ) رجبي نوشته ايد كلام منطقي نيازي به هتاكي وبي ادبي ندارد متاسفم براي خودمان عليرضا

Anonymous ناشناس said...
سلام
بابا چشم نداري حالا يه نفر داره حق مي گه؟؟ امثال فسيل هايي مثل شما هستند که با اين طرز تفکرشون ريدن تو اين مملکت//واقعا که حق امثال شما احمدي نژاد و خيلي بدتر از احمدي نژاد//يه دهن گشاد براي زر زدن داريد و همه اش مي ناليد که اين چرا اينه و اوني که ما مي خوايم نيست خدا به شما و امثال شما شفاي عاجل عنايت کنه که واقعا مريض و عقده اي تشريف داريد که حتي تحمل نمي کنيد که يکي حرفش را ازادانه بزنه شما اگه کاره اي بودي چي مي شد//خدا خيلي حکيمه که به امثال شما شاخ نداده

Anonymous ناشناس said...
Aghaye nabavi :
yek kalam bego goh khordam mikham bargardam iran ,digeh chera roz roshan monkereh aftab mishi.shayad kor basim,shayad kar bashim, vali gosfand ke nistim ke.............

Anonymous ناشناس said...
salam

mesle inkeh kheili halet kharabeh. dooste aziz kami moaddab bash

Anonymous ناشناس said...
Dude , Ebrahim Nabavi himselfe is a victim of this dictatorship, I think you either didnt read the article properly or you wanted to yell anyway , You are ignoring the basic rules of criticizing.

Ok now let me talk to you in your own language:
You SUCK !

Anonymous ناشناس said...
salam
mikhastam begam cheezhaee ke neveshtid molayemtarn va mohtaramanetarin javabi bood ke mishod be ye mozdoor khaen dad.
in aghaye saheb mansabe vezarate keshvare jomhooriye eslami dar dahe 60(ebrahime nabavi)(az khodash beporsid ta barayetan begooyad)ghablan ham az in dor afshaniha kardeh.oonhaee ke fekr mikonand ba ishan bayad joz in adabiyat sokhan goft az khode ebrahime nabavi ahmagh bekhahand ke maghalei ra ke dar morede koshte shodan chand sardare sepahe pasdaran dar sale gozashte neveshte va anha ra sarmayehaye iran va shahid khandeh baraye anha bekhand ta befahmand ishan sar dar kodam akhor darad

Anonymous کاوه said...
عقل چیز بدی نیست!منطق هم! استدلال هم!
سعی کنید در آینده از اینها هم استفاده کنید.
به هر حال هم با حرف شما مخالفم هم با نحوه بیان آن و فکر می کنم هیچ موقع مفید نیست.

Anonymous ناشناس said...
manam movafegham, khoda ro shokr shoma ghodrat e saddam ya bashar asad ya khamenei ro nadarid! vagarna nevisande haya (masalan ebrahim nabavi) ro ba otobus tahe dare nemifrestadi, ba dastaye khodet khafashoon mikardi!

Anonymous ناشناس said...
حتی اگر حق با شما می بود, به علت نگارش بی ادبانه و هتاکانه (که انسان را بی اختیار به یاد "یا لثارات" می اندازد)هیچ شخص بی طرفی آن را نخواهد پذیرفت

Anonymous ناشناس said...
bichare kasanike ba mesle shoma ha zendegy mikonan, kheily zajr dare.

Anonymous ناشناس said...
Bichare kasanike ba shomaha zendegy mikonan, kheily zajr mikeshan.

Anonymous ناشناس said...
khodetam ke dictatory baba jan.

Anonymous ناشناس said...
دمت گرم
زدی به هدف
کس ننه هر چی اخوند و خایه ماله

Anonymous mansour said...
ابراهيم نبوي هر چي كه هست اين شجاعت را داره كه اسم خودش رو زير نوشته هايش مي نويسه اما شما كه فكر مي كني علامه هستي و همه را كاسه ليس مي دوني و معلوم نيست سرت توي كدام آخور بنده نمي دونم چرا جرات نمي كني لااقل اسم خودت رو بنويسي ؟؟ شايد هم آدم گمنامي باشي ؟؟ عيب نداره حتما داستان برادر حاتم طائي را شنيده اي ؟ مي توني معروف بشي!!! ناراحت نباش

Anonymous ناشناس said...
Damet Garm, javabe oon nadan ro khob dadi!!!!

Anonymous ناشناس said...
Dammet Garrrm,Afarin, harchi shayeste adam haghiri mesle Ebrahim Nabavi bood behesh gofti!!!!!!!!!!!

Anonymous یک سکولار said...
آفرین ، دمت گرم که دو کلمه حرف حساب نوشتی ، آنهایی که خودشون را مجسمه ادب می دانند ، چرا خودتان یقه این آقا ابرام را تا حالا نگرفتید که این همه دور برداشته ؟ هر کس یکجور حرف دلشو می زنه ... مهم اینه که اصل مطلب گفته شد ، عالیجنابان فرهیخته ، حالیتونه ؟؟؟؟

Anonymous ناشناس said...
I can understand how you feel...

Anonymous ناشناس said...
بالاخره یکی پیدا شد که ثابت کنه این بیشه بی شیر نیست. دست مریزاد
ایجور نوشتن شهامت می خواد و سواد
حالا بادمجان دور قابچین ها هرچی می خوان بگند

Anonymous ناشناس said...
نوشته ات خیلی باحال بود ولی این یارو ارزشش این فحش هایی که بهش دادی را هم نداره

Anonymous ناشناس said...
Just think before writing for God sake!

Anonymous ناشناس said...
....joun oon e mige khah az sokhanam pand gir khah malal vaghtie ke sokhane haghi ra be doroshti begi na fohshe khar madar bedi bad bekhai taraf pand begire be nazar kheili bi maie miai

Anonymous ناشناس said...
Khoone khodeto kasif nakon amoo, vaghte toam ye rooz mirese! Vaght kardi boro dahaneto aab bekesh ;)

Anonymous ناشناس said...
I see you as an unseen person that intends to expose himself anyway with any intstrument (now with scorning Ebrahim). You're writing is full of stupid and nonsense words.
I'm a little worried about you; you may wanna visit a doctor.

Anonymous ناشناس said...
I think you're an unseen guy who wants to show off himself anyways with any instrument, today with scorning Ebrahim, tomorrow with.........
You may wanna visit a Doctor. It's very worrying to read your stupid and nonsense statements

Anonymous ناشناس said...
این اراجیف را که بافتی فقط شخصیت نداشته ات را رو کردی. شما گاهگاهی به یک روانپزشک مراجعه کنی بد نیست.

Anonymous ناشناس said...
Kheili khoob neveshti. Albatteh agar faghat khodet gharar basheh ke bekhoonish.... Neveshtan ba stadium raftan va tashvigh kardan fargh mikoneh...

Anonymous ashkan said...
بابا تو كه خواهر ابی رو گاییدی

Anonymous ناشناس said...
سلام
دوست گرامی هرچه سریعتر به دکتر فاطمی متخصص روانپریشی مراجعه و جهت رفع مشکل حاد اقدام نمایید
با تشکر مسئول انجمن کشف مجانین پنهان

Anonymous ناشناس said...
عقده گشايي كردي ؟؟ خالي شدي ؟؟؟ خوب ..فقط اگر يك كم مودب تر باشي و تربيت خانوادگي ات را انقدر به رخ نكشي فكر ميكنم بهتر باشه... در ضمن از لحن ستيزه جويت حس ميكنم كه مجرد باشي ... زودتر ازدواج كن تا آروم بشي عزيز

Anonymous kasra farzam(kasra_farzam@yahoo.com) said...
آخه كوچولو تو در حدي نيستي كه بخواي نبوي رو نقد كني
نبوي تنها كسيه كه داره اوضاع مملكت و همونطوري كه هست ميبينه
شايد تو هم ميخاي نبوي جوابتو بده كه معروف بشي؟
من همين جا از استاد نبوي ميخوام كه هيچ جوابي بهت نده چون كسي كه با همچين ادبياتي درباره بزرگاني مثل نبوي و بهنود مينويسه لياقت خوندن نداره چه برسه به جواب دادن

Anonymous محسن said...
بابا سوراخ دعا رو گم کردی. اینجوری آدم با احمدی نژادم حرف نمیزنه. چه خبرته. پیاده شو با هم بریم. ما هم میخایم اوضاع درست بشه. ولی تو هم داری آب به آسیاب شریعتمداری میریزی یا نکنه خدا نکرده خودشی

Anonymous ناشناس said...
به نظرم جاي چنين نوشته اي كه شايد ابراهيم نبوي را تلنگري زند خالي بود. او متأسفانه راه جالبي در پيش نگرفته است. اخيراً هم كه وبلاگ نويسان را مشتي بچه سوسول خواند و اين نشان مي دهد سخت به خود غره شده است. من نوشته شما را مي ستايم هرچند از لحن تندي برخوردار است واي معتقدم كه لازم بود. با تشكر

Anonymous شمس said...
گويند روزي سعدي پسركي را بر دوش سوار كرده بود و در بازار مي گردانيد.پسرك بانگ همي برداشت كه من سعدي راكر....سعدي بزرگ مرد ادب پارسي زير لب همي گفت: عاقلان دانند.

Anonymous ناشناس said...
بابا پیاده شو با هم بریم. چه خبره. به اسب شاه گفته یابو؟ بوی شریعتمداری کیهان را میدی؟ به قول یکی از کامنت های فوق شانس آوردیم که شما کاره ای نیستی توی کشور والا از ترس شما میبایستی به احمدی نژاد پناه ببریم

Anonymous ناشناس said...
دست شما درد نکند. بالاخره آقای نبوی باید موضع خودش را انتخاب کند وقتی در تلویزیون ایران از ایشان بعنوان یک نادم نقل قول میکنند که میخواهم در ایران بنویسم و ایشان هنوز به جای طنز نویسی در مورد سران نظام که رهبری و هدایت همه تصمیم ها را دارند چسبیده اند به پاشنه کفش احمدی نژاد دیگر چه انتظاری دارید

Anonymous Ali said...
Agha waghean damet garm.pashokh in mardak khayehmale 2 khordadi ro bayad hamijouri daad.hala sari chan ta az nochehash sari faryade wa eslama sar dadeand ke chera shoma ingouneh be sahate na moghadase ostad tohin kardeaid.yek bar digeh SEPAS

Blogger yj855458 said...
Congratulations. Its a nice blog you are keeping here. Keep it up and all the best.If you have some time, do check my personal blog and don't forget to leave a little comment for me while you are there.

Anonymous ناشناس said...
vaghean farghe Saddam o Khatami ro nemidooni? ya midooni o khodet ro zadi be kh....?

aghaye Nabavi nabayad be to pasokh bedeh ta bozorg nashi bikhodi!

yadet basheh bekhai Nabavi beshi bayad hala halaha "Ketab Sazi" koni o benevisi o zemnan fohsho bad o birah ham nagi!!!

Anonymous elia said...
کابوس نگار عزیز

فکر کنم اگر کمی به حافظه تاریخی رجوع می کردی از این مردک هزل پراکن خیلی ناراحت نمی شدی ؟!

به نظرت ابراهیم دنبال چی می گرده ؟ ابراهیم قبلا چه کاره بوده ؟ از زمان خاتمی شروع کرد به طنزپراکنی و چون به هر حال شغلش (لااقل در اون زمان ) شده بود نویسندگی باید از جایی نون زن و بچه اش (و البته دخترها و خانم مهربونهایی که بلند می کرد و شرحش رو می تونی از مرجان زن سابق حسین درخشان یا بقیه همکارانش تو روزنامه ها بپرسی) رو در می آورد. این ابراهیم شیپرچی که الان نونش از راه ایراد گرفتن به قیافه احمدی نژاده (که اگه به عنوان رییس جمهور یه پووپولیست احمق و خودخواه هم باشه قیافه ش که دست خودش نبوده) خودش تو سالهای 60 و تو اوج اعدام و دستگیری گروه ها (که گروهک خونده میشن) کارش چی بود ؟ چرا کسی از سوابق درخشانش در اون سالها که با گنجی و حجاریان تو عقیدتی سپاه بودن نمی پرسه ؟

اون زمان گه حجاریان فریاد میزدن بی وضو اسم امام رو نبرید باید می فهمیدی دیکتاتور در مرام اینا کیان!

ابرام شیپورچی رو برای اینکه نتونست به موقع سهمش رو از سفره پهن شده بگیره و مثل اسماعیل افتخاری (اسمال تیغ زن) که بعد از ور افتادن کمیته شد زورگیر و تیغ زن زور بازویی هم نداشت که بخواد پولی تلکه کنه و شد طناز !!!

الانم که کارش اینه که همه اخبار وب سیاتها رو با دور روز تاخیر تبدیل کنه به طنز و همش اسامی مختلف برای هر کی دستش تو دولت بنده درست کنه و به ریخت و قیافه این احمدی نژاد ایراد بگیره .

یکی نیست بگه اون موقع که تو و اون سید خندان سیب زمینی رو کار بودین چرا هیچ گهی نخوردین و از ترس میز و پول جز لبخند چیزی تحویل مردم ندادین ؟ همش چو انداختن که نمیذارن سید کاری بکنه . خب نمی تونست نمیومد جلو !!
مشارکتی ها که به خاطر پشت کردن به هزاران دانشجویی که به خاطرشون کتک خوردن و اخراج شدن و رفتن هیچ محلی از اعراب ندارن !


ابرام شیپورچی اگه این شر و ورا رو نگه از کجا نون بخوره ؟

Anonymous ناشناس said...
vaghan ke ba adamie mesle shoma zendegy kardan cheghadr sakhte

Anonymous ناشناس said...
Aga fogeladeh bood. Ba yed ba obashi jereh khar va razli misleh nabavi ba in lan sobat kard ahli bood

Anonymous ناشناس said...
baba damaet garm che ali

va mohkam va delneshin bishtar

benevisid va zood be zood

up konid. dar zemn in kootoole

ke tanzesh ham hosele sar bare

oosa ham nist che berese be

ostad.

Anonymous ناشناس said...
يكي نيست بگه آخه شما و امثال شما چه گلي به سر ملت و تاريخ زديد كه حالا خودتان را جر مي دهيد كه به راي ما خيانت شدو خاتمي هم مي دانست كه با چه ملت ... گشادي طرف است كه فكر مي كنند همين كه لطف كردند و راي به كسي دادند تمام است و مي روند خانه آبگوشتشان را بخورند.

Anonymous Hesam said...
آقا بسیار زیبا راجع به این احمق و افراد مشابهش نوشتی. بر عکس اونایی که می گن لحنت نا مناسب بود به نظر من بهترین لحن برای خطاب قرار دادن چنین گوسفندایی همینه. کسی که خودش رو این قدر به خریت بزنه که بگه صدام آخرین دیکتاتور خاورمیانه بود و بعد هم کلی خایه مالی دیگه بکنه(تو مصاحبه) که شاید ملاها دلشون به حالش بسوزه و اجازه بدن بهش که برگرده ایران حقش بیشتر از این چیزاست! اخه آدمی که مثلا روزنامه نگاره و واسه 4 تا نوشته طنز تو ایران اون معامله رو باهاش کردن چه جوری دلش میاد چنین مزخرافتی رو بگه و باز هم خایه های خاتمی و بقیه اصلاح طلب ها رو بماله؟؟

نوشته عالی بود مثل همیشه. امیدوارم همیشه موفق باشین

Anonymous ناشناس said...
khyli bi kelasi!!!
dar zemn ghorasto sare moghe bekhor.

Anonymous zhaleh said...
mammnoon man hamin ra mitoonam begam sepasxgozaram az in ke harf dele manom zadi!
paydar va be ghol baradar ha moa'yad bashid !!!!! baz mamnon

Anonymous ناشناس said...
salam, bavar kon k bayad b ye doctor morajeeh konid.barat zaroriye

Anonymous شمس said...
نبوي در دنياي طنز فارسي بي نظير است.فقط در يك جمله در مقاله وضعيت قرمز نشان داد كه در ظنز طالي نداردو در اينكه مي توانست با يك مقاله تا ابد خانه نشينت كند 'نشان داد كه در حد او نيستي.اينهم نوشته او:
می توانيم به جای خواندن خبرهای بد و ترسناک و واقعی بچه های لوس و ننری باشيم که تا پای مرگ هم با خودمان بازی کنيم و کابوس اقليم مان را زير مجموعه ای از دشنام ها بپوشانيم و بازی کنيم و بازی کنيم و بازی کنيم.

Anonymous elia said...
شمس عزیز

نبوی خودش مدتهاست خانه نشسین شده. اصلا هم نوشته جالبی نداشت. نوشته اش اظهر منالشمس بود
هر خری میداند اوضاع ایران از چه قرار است.

جمله ای هم که در دوم دام نوشته خیلی لوس و تابلو است و اصلا طنز ظریفی نیست

خودش هم می تواند تا میتواند دوم دام کند و از صدای طبل توخالیش پول جمع کند.


کابوس نگار عزیز » من هم متنی نوشتم در لزوم عذر خواهی نبوی از بلاگرهایی که بهشان توهین کرده !

Anonymous ناشناس said...
دل قوی دار که سخن بجا گفته ای و اين مردک لوده الدنگ را چنان آزرده ای که صد تا کامنت قلابی برايت گذاشته است.

درود برتو سخنان بجايت

Anonymous ناشناس said...
خوب ديگه اقاي كابوس نگار
جنگ كه حسابي داره خط و نشون مي كشه ماهم كه اينجا تو ايرانيم و دوباره خون و اتيش وكشته هاي عزيزتر از جونمون و صفهاي طويل براي همه چيز000
من كه با وجود زن بودن نخواهم نشست تا امريكايي ها راحت بيايند تو
بقيه رو نميدونم جاي خودم خط اول خواهد بود (ديگه زنده بودن اون موقع خداييش همچين مفهومي هم نخواهد داشت
شما ها در لندن و استكهلم و 000 هيچ كار بهتري نمي تونين بكنين غير از بحث با همديگه؟؟
به هر حال موفق باشيد ياسمن

Anonymous ناشناس said...
MANAM AZ EBRAM NABAVI KHOSHAM NEMIAD BE NAZAR ADAM E ANI MIRESEH