اذان خون


آنان که ترانۀ جنون گفتند
بنگر که جواب خلق چون گفتند

در محضر آفتاب عالمگیر
بر منبر شب اذان خون گفتند