آبی که ز خون مردمان رنگ گرفت
دامان همان جانی الدنگ گرفت
سرهنگ که موش می گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه موش سرهنگ گرفت؟*

* شش ماه پیش با شروع مبارزات مرم لیبی، سرهنگ مخالفانش را موش های کثیف خوانده بود.