زیباروی کودتاچی
تگرگ خورده گــُهی دی به رهگذر دیدم
که گر تو بینی ، از اکراه سر فرود آری


به یادِ صورت ِ حاج عزت آمدم، گفتم :
به یادگار بمـانی که بـوی او داری
* شعر روایت ماست از سرودۀ یغمای جندقی

برچسب‌ها: ,